Projekti

 

RAZVOJ DOPUNSKIH DJELATNOSTI NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

 

CILJ PROJEKTA

Veliki dio područja Grada Zagreba čine područja na kojima se odvija obiteljska i hobistička poljoprivredna proizvodnja, a na dijelu šireg gradskog područja odvija se vrlo intenzivna poljoprivredna proizvodnja (povrća, voća, cvijeća i vina). Veći broj OPG-a posjeduju pretpostavke da svoje aktivnosti dopunjuju (diverzificiraju, te tako dobivene proizvode i usluge stave na tržište i time obogaćuju ponudu pojedine regije radi boljeg korištenja raspoloživih resursa. Potrebno je potaknuti OPG-ove većem sudjelovanju u korištenju potpora ruralnog razvoja, te ostvarivanju prihoda iz više izvora.

 

OČEKIVANI REZULTATI

Dopunske djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu su djelatnosti povezane s poljoprivredom koje omogućuju bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje rada članova OPG-a.

 

Povećati broj gospodarstava koji:

 • koriste potpore,

 • su u sustavu dopunskih djelatnosti,

 • koji organizirano nastupaju na tržištu

 • koja su dostigla EU standarde,

 • sudjeluju u korištenju mjera za ruralni razvoj iz EU fondov.

 

METODE ZA OSTVARIVANJE REZULTATA

 • Održavanje predavanja (radionica) u ruralnim sredinama gradskih četvrti Grada Zagreba,

 • Podjelom informativnih letaka sudionicima i drugim stanovnicima u ruralnim sredinama gradskih četvrti Grada Zagreba (u privitku).

 U okviru programa radionica u sažetom obliku prikazan je provedbeni okvir i pravni temelj Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, 30/2015), Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (Narodne novine, 76/2014).

    Ukoliko OPG raspolaže radnim kapacitetima (resursima) ili sposobnostima temeljem kojih uz osnovnu poljoprivrednu djelatnost može povremenim aktivnostima ostvariti dodatni dohodak korištenjem vlastitih resursa za pružanje usluga, obavljanje tradicijskih obrta, proizvodnjom i stavljanjem proizvoda na tržište od pretežito vlastitih sirovina, proizvoda temeljenih na tradicijskim vještinama, te kroz sudjelovanje OPG-a na lokalnim manifestacijama ili drugim aktivnostima.

    U okviru programa radionica ukazano je koje se dopunske djelatnosti mogu obavljati na OPG-u:

 1. Proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

 2. Izrada neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe

 3. Pružanje usluga (u komunalnim, građevinskim, šumskim poslovima i drugim aktivnostima)

 4. Pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga na OPG-u

 5. Pružanje ostalih sadržaja i aktivnosti na OPG-u

    OPG podnosi Zahtjev za upis dopunske djelatnosti u Upisnik (ZUDD) regionalnom uredu/podružnici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) koja vodi Upisnik na obrascu

    Uz Zahtjev je potrebno priložiti dokaz o udovoljavanju uvjeta za obavljanje dopunske djelatnosti (ukoliko je takav uvjet propisan posebnim propisom koji regulira tu djelatnost) ovisno o vrsti djelatnosti i/ili zanimanja, a potrebno je ispuniti preduvjete za upis dopunske djelatnosti:

 • upis OPG u Upisnik PG u APPRRR,

 • upis u registar poreznih obveznika RPO,

 • upisu u registar trošarinskih obveznika,

 • registracija i/ili odobravanje objekta za aktivnosti pod posebnim uvjetima,odobrenje za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga prema posebnom propisu,

 • osposobljenost za obavljanje zanimanja tradicijskog obrta,

 • poznavanje tradicijskih vještina

    Za obavljanje pojedine djelatnosti u većem obuhvatu od onog utvrđenog Pravilnikom, poslovni subjekt mora registrirati tu djelatnost sukladno općim i posebnim uvjetima temeljem propisa koji uređuju ovu djelatnost.

    Zaključno je ukazano kako je potrebno razvijati kompetencije za dopunske djelatnosti i pripremati ulagačke projekte i prijavljivati se na natječaje EU fondova i ukazano je na važnost pripreme ulagačkih i drugih projekata i važnost podnošenja prijava na natječaje, te prijavljivati projekte dopunskih djelatnosti na OPG-u radi korištenja potpora kroz mjere za ruralni razvoj.

 

Sastavio : Mr.sc Juraj Orenda, tajnik HAD-a

 

RADIONICE:

 

 

 

 

.