Statut Hrvatskog agronomskog društva


   Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01, Sabor udruge Hrvatsko agronomsko društvo, održan   28. ožujka 2002.,  27.03.2006. i 12.03.2009. godine donio je  

 

S T A T U T

HRVATSKOG AGRONOMSKOG DRUŠTVA

I. OSNOVNE ODREDBE


Članak 1.

Hrvatsko agronomsko društvo (u daljem tekstu: HAD) na Saboru agronoma Republike Hrvatske dana  28. ožujka 2002. godine, donosi odluku da naziv udruge ostaje isti, Hrvatsko agronomsko društvo, nastavljajući 161- godišnju tradiciju Hrvatsko- slavonskog gospodarskog društva osnovanog 24. studenog 1841. godine. Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja HRVATSKOG AGRONOMSKOG DRUŠTVA, o znaku, o ciljevima te poslovima i djelatnostima; o sredstvima, članstvu i tijelima upravljanja i načinu njihova nastupanja u pravnom prometu, obvezama i odgovornosti; načinu predstanka rada i postupku s imovinom u slučaju prestanka rada.

 

Članak 2.

Naziv Saveza je HRVATSKO AGRONOMSKO DRUŠTVO, skraćeni naziv glasi HAD. Engleski naziv glasi CROATIAN SOCIETY OF AGRONOMISTS.

Sjedište HAD-a je Zagreb, Berislavićeva 6/I.

HAD  djeluje na području Republike Hrvatske.

 

Članak 3.

HAD  je Savez udruga registriranih pri nadležnom tijelu državne uprave. HAD je neprofitabilna pravna osoba.

 

Članak 4.

HAD ima pečat. Pečat HAD-a je okruglog oblika promjera 3 cm, na čijem obodu piše Hrvatsko agronomsko društvo, a u sredini riječ Zagreb.

 

Članak 5.

HAD  zastupa Predsjednik HAD-a.

 

Članak 6.

Rad HAD-a je javan. Javnost rada HAD-a ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom;

 • pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova HAD-a dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela HAD-a.

 • putem sredstava javnog priopćavanja.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti HAD-a, HAD može izdavati svoja glasila u skladu s Propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Sabor HAD-a.

 

II.     CILJ I DJELATNOSTI HAD-a

Članak 7.

Cilj HAD-a je promicanje, unapređivanje poljoprivredne struke i znanosti u svim njezinim područjima radi postizanja optimanog gospodarskog razvitka, blagostanja i sigurnosti uz poseban naglasak na:

 • očuvanju okoliša

 • očuvanju ugleda agronoma i njihove struke

 • suradnji sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu

 

Članak 8.

Djelatnosti HAD-a su:

 • Sudjelovanje u utvrđivanju politike razvoja poljoprivrede putem Ministarstva nadležnog za poljoprivredu u Republici Hrvatskoj.

 • Koordiniranje rada članica HAD-a.

Suradnja s Ministarstvom nadležnim za poljoprivredu, Ministarstvom nadležnim za znanost i obrazovanje, Ministarstvom nadležnim za zaštitu okoliša, Ministarstvom nadležnim za turizam,  Ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj, Vladom Republike Hrvatske, Odborom Hrvatskog sabora nadležnim za poljoprivredu, poljoprivrednim fakultetima, institutima, zavodima, školama, Zadružnim savezom, Hrvatskim zavodom za poljoprivrednu savjetodavnu službu, komorama, agencijama, te sličnim institucijama i udrugama

Očuvanje sadašnje razine i širenje rada na području izdavačke djelatnosti, sukladno zakonu organizacija znanstvenih i stručnih skupova, stručnih seminara.

Poticanje i izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija kao što su časopisi, knjige, zbornici radova i sažetaka znanstvenih i stučnih skupova i seminara.

Sudjelovanje pri obilježavanju proslava obljetnica udruga, fakulteta i instituta.

Uključenje u rad što većeg broja članova i zastupanje njihovih interesa.

Poticanje pri osnivanju županijskih i gradskih udruga agronomskih društava radi povećanja broja članova HAD-a.

Izrada projekata i programa, održavanja stručnih ispita i osposobljavanja poljoprivrednih proizvođača uz suglasnost nadležnog Ministarstva
Izrada elaborata, nalaza i mišljenja iz područja poljoprivrede.

Dodjela nagrada, priznanja i zahvalnica.

Obavljanje drugih djelatnosti sukladno pozitivnim propisima.

 

III.    USTROJSTVO HAD- a

Članak 9.

Članovima HAD-a mogu postati udruge vezane uz poljoprivrednu proizvodnju i na bilo koji način uz poljoprivrednu struku koja djeluje na području RH.

 

Članak 10.

Udruge iz prethodnog članka mogu postati članovi HAD-a kada ispune sljedeće uvjete.

 • Kada su osnovane u Republici Hrvatskoj i kada su upisane u propisani registar kao neprofitabilne pravne osobe.

 • Kada im je temeljna djelatnost obavljanje aktivnosti u području poljoprivrede.

 • Kada prihvate ovaj Statut

Ispunjenost navedenih uvjeta na osnovi odluke udruge iz prvog stavka ovoga članka o udruživanju i drugih odgovarajućih dokumanata utvrđuje Sabor HAD-a koji donosi odluku o primitku člana u HAD.

Registar članova HAD-a i zastupnika članova HAD-a vodi tajnik HAD-a.

 

Članak 11.

Udruženi članovi ostvaruju svoja prava u HAD-u na sljedeći način:

 • biranjem i opozivanjem zastupnika u tijela upravljanja HAD-om

 • davanjem smjernica izabranim zastupnicima u svezi s pitanjima koja se razmatraju ili o kojima se odlučuje u tijelima HAD-a

 • pokretanjem inicijativa i davanjem prijedloga za razmatranje i odlučivanje o svim pitanjima od zajedničkog interesa

 • davanjem prethodnog mišljenja o svim značajnim pitanjima o kojima se odlučuje i tijelima HAD-a.

Članovi HAD-a imaju pravo na materijalnu pomoć od HAD-a čija visina ovisi o financijskom stanju i potrebama pojedinog člana, o njegovoj ulozi i aktivnostima te realizaiji plana prihoda i rashoda.

 

Članak 12.

Članovi HAD-a dužni su:

 • svojim radom i aktivnostima doprinositi ostarivanju ciljeva i zadataka HAD-a utvrđenih dogovorima i ovim Statutom

 • provoditi politiku i odluke usvojene na tijelima HAD-a

 • izvršavati financijske obaveze za osiguranje djelatnosti HAD-a

 • pravovremeno davati izvješće HAD-u o ostvarivanju programa iz djelokruga svoga rada.

 

Članak 13.

Odluke Sabora HAD-a su obavezne za sve članove HAD-a.

Za sve članove HAD-a obavezne su i odluke ostalih tijela HAD-a u stvarima za koje su ta tijela nadležna.

 

Članak 14.

Članstvo u HAD-u prestaje:

 • dragovoljnim istupom člana

 • odlukom HAD-a o isključenju

 • prestankom postojanja člana

 • prestankom postojanja HAD-a.

Skupština će donijeti odluku o isključenju člana ukoliko član

 • svojim postupcima stalno šteti ugledu HAD-a i ostalim članovima HAD-a

 • krši odredbe ovog Statuta

 • radi i djeluje protivno odlukama tijela HAD-a.

Odluka Sabora je konačna.

 

 

IV.   TIJELA UPRAVLJANJA HAD-om

Članak 15.

Tijela upravljanja HAD-om su;

 • Sabor

 • Predsjedništvo

 • Nadzorni odbor

 

Članak 16.

SABOR

Sabor je najviše tijelo upravljanja HAD-om.

Sabor čine zastupnici članica HAD-a, ovisno o tome koliko pojedina članica broji članova (jednog zastupnika daju članice koje broje do 50 članova., dva zastupnika članice s brojem članova od 50-120., tri zastupnika članice s brojem članova od 120-200., četriri zastupnika članice s brojem članova od 200-300, a pet članova članice koje imaju preko 300 članova.

Mandat zastupnika u Saboru traje 4 (četiri) godine.

 

Članak 17.

Sabor može biti redoviti, izborni i izvanredni.

 

Članak 18.

Sabor redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica sabora održava svake četiri godine.

Sjednice Sabora saziva Predsjedništvo. U odluci o sazivanju sjednice Sabora, predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice te vrijeme i mjesto održavanja sjednice. Predsjedniištvo je dužno  sazvati sjednicu Sabora kada to zatraži Nadzorni odbor ili 1/3 članstva Sabora HAD-a.

U svom zahtjevu za sazivanje sjednice Sabora predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice; ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu Sabora u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka  3 ovog članka sazvat će je predlagatelj s utvrđenim dnevnim redom te mjestom i vremenom održavanja sjednice.  


Članak 19.

Saborom predsjedava te odluke potpisuje Predsjednik HAD-a a u njegovoj odsutnosti.

Dopredsjednik kojeg odredi predsjednik. U slučaju odsutnosti Predsjednika i Dopredsjednika Saborom HAD-a predsjedava i odluke potpisuje osoba koju odredi Sabor na sjednici javnim glasovanjem.

O radu sjednice Sabora vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi HAD-a.

 

Članak 20.

Sabor donosi pravovaljanje odluke većinom glasova prisutnih članova na sjednici Sabora. Kvorum za donošenje punovaljanih odluka mora biti natpolovičan broj svih članova HAD-a.

 

Članak 21.

Sabor HAD-a :

 • utvrđuje politiku razvitka HAD-a

 • donosi i mijenja Statut HAD-a

 • donosi financijski plan i zaključuje završni račun

 • donosi pravilnik o svome radu

 • mijenja program rada

 • donosi i druge akte i odluke važne za rad HAD-a

 • Sabor HAD-a bira i razrješuje dužnosti   predsjednika, tri dopredsjed-nika, nadzorni odbor i predsjedništvo.

 • razmatra i usvaja izvješće o radu HAD-a

 • daje smjernice za rad HAD-a

 • osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi te im utvrđuje zadatke

 • odlučuje o primitku i isključenju članova HAD-a

 • odlučuje o prestanku rada HAD-a

 • obavlja i druge poslove određene Zakonom i Statutom.

 

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 22.

Predsjedništvo HAD-a obavlja izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

 

Članak 23.

Predsjedništvo čini Predsjednik Hrvatskog agronomskog društva, tri dopredsjed-nika, predsjednik odbora za izdavačku djelatnost, tajnik i po jedan predsjednik ili predstavnik svake članice HAD-a.

Predsjedništvo je izvršno i operativno tijelo koje bira Sabor. Predsjednik HAD-a saziva sjednice predsjedništva i rukovodi radom predsjedništva.

 

Članak 24.

Predsjedništvo:

 • bira i imenuje tajnika HAD-a

 • saziva Sabor HAD-a

 • donosi poslovnik o svome radu

 • uvrđuje prijedlog programa rada, statuta i drugih općih akata koji se podnose saboru na razmatranje i usvajanje

 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka sabora HAD-a.

 • upravlja imovinom HAD-a

 • podnosi izvješće o radu saboru HAD-a

 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi te im određuje zatake

 • obavlja i druge poslove predviđene statutom i drugim općim aktima HAD-a

 

Član,ak 25.

Sjednicu Predsjedništva HAD-a saziva predsjednik HAD-a.

Kvorum za donošenje punovaljanih odluka je natpolovičan broj svih članova Predsjedništva,  a Predsjedništvo donosi pravovaljane odluke većinom glasova prisutnih članova na sjednici Predsjedništva.

Sjednica predsjedništva  održava se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik. U slučaju ne sazivanja sjednice od strane predsjednika, ista se može sazvati na prijedlog najmanje tri člana Predsjedništva.

 

Članak 26.

Za svoj rad predsjedništvo je odgovorno Saboru HAD-a.

Predsjedništvo podnosi godišnje izvješće Saboru o svome radu.

Mandat članova predsjedništva traje četiri godine.

 

NADZORNI ODBOR

Članak 27.

Nadzorni odbor HAD-a prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom.
O svom  nalazu i mišljenju obavještava Sabor HAD-a i tijelo čiji je rad nadziran.
Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost HAD-a u skladu sa zakonom, statutom i drugim općim aktima HAD-a.

Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje HAD-a.

 

Članak 28.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Sabor.

Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine.

Sjednice nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova nadzornog odbora.

 

PREDSJEDNIK HAD-a

Članak 29.

Predsjednika HAD-a bira Sabor na mandat u trajanju od četiri godine.

Predsjednik HAD-a je po funkciji ujedno i predsjednik predsjedništva i predsjednik Sabora HAD-a.

 

Predsjednik HAD-a:

 • zastupa HAD

 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Sabora i Predsjedništva HAD-a.

 • brine o upoznavanju javnosti s radom Sabora i njegovih tijela.

 • rukovodi radom Sabora i Predsjedništva HAD-a

 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, poslovnikom i drugim općim aktima HAD-a.

 

Predsjednik HAD-a podnosi izvješće o svome radu predsjedništvu i Saboru HAD-a.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga dopredsjednik kojeg odredi predsjednik.

 

 

TAJNIK HAD-a

Članak 30.

Tajnika HAD-a bira i imenuje predsjedništvo, čiji mandat traje četiri godine, za obavljnje stručno administativnih poslova u HAD-u.

Tajnik HAD-a vodi registar članova i zastupnika članova u Saboru i ostalim tijelima HAD-a.

Tajnik HAD-a priprema pismene materijale vezane uz rad tijela HAD-a.

Tajnik HAD-a organizira poslove izdavačke djelatnosti, organizira skupove i ekskurzije.

 

 

ODBORI

Članak 31.

Za rad na području izdavačke djelatnosti Sabor HAD-a imenuje Izdavački odbor.
Članovi izdavačkog odbora su glavni urednici i  urednici (tehnički urednici) časopisa.

Članovi izdavačkog odbora biraju svoga predsjednika čiji mandat traje četiri godine. Izdavački odbor za svoj rad odgovara predsjedništvu HAD-a.

 

 

IMOVINA HAD-a i NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 32.

 Imovinu HAD-a čine:

 • novčana sredstva

 • pokretne stvari

 • licencije na izdavanje časopisa

 • prava i obveze HAD-a


Članak 33.

 HAD stječe imovinu:

 • od dotacija

 • od dobrovoljnih priloga i poklona

 • od izdavačke djelatnosti sukladno zakonu

 • od organizacije skupova i seminara

 • drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

Članak 34.

Materijalno novčano poslovanje HAD-a vodi se u okviru tajništva čijim poslovima rukovodi tajnik HAD-a, a koji je odgovoran Predsjedništvu HAD-a.

 

Članak 35.

Financijsko izvješće o materijalno financijskom poslovanju nadzorni odbor podnosi Saboru na razmatranje i usvajanje.

 

 

VI.  PRESTANAK RADA HAD-a

Članak 36.

HAD prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada HAD-a o imovini će se odlučiti na posljednjoj sjednici.

U slučaju prestanka rada HAD-a temeljem odluke Sabora HAD-a, odluka je pravovaljana ako ju donese dovotrećinska većina svih članova HAD-a.

 

 

VII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Statut HAD-a donosi Sabor dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova na sjednici Sabora nakon provedene rasprave.

 

Članak 38.

Tumačenje odredaba ovog statuta daje Sabor HAD-a

Tumačenje drugih akata daje predsjedništvao HAD-a. 

 

 

Predsjednik

Hrvatskog agronomskog društva

Drago Ćorić dipl. ing.

Izmjene i dopune statuta HAD-a 2007.godine  


Izmjene i dopune statuta HAD-a 2009.godine

 

.